مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل


دبير اجرايي ششمين همايش بزرگ ملي تجارت و اقتصاد الکترونیکی:                    مهندس سيد حسين پارياب

دبير كميته اجرايي همايش تخصصی سياست‏‏‏‏‏‏‏ ها و چشم‏‏‏‏ اندازهای کشور

دبير كميته اجرايي همايش تخصصی فني و ارتباطي:                                          مهندس علی قدمیاری

دبير كميته اجرايي همايش تخصصی حقوقي و قانوني:                                        محمد ايماني

دبير كميته اجرايي همايش تخصصی امنيت و اعتماد:                                          مهندس اسماعیل رادکانی

دبير كميته اجرايي همايش تخصصی آموزش و مهارت‏هاي انساني

دبير كميته اجرايي همايش تخصصی اقتصادي و تجاري:                                       محمد غلامی

دبير كميته اجرايي همايش تخصصی كاربردها و نوآوري:                                       مهندس محمدحسین پاشنه‏طلا